Algemene Voorwaarden YininZorg

Artikel 1 Definities

 1. YininZorg: een servicebureau alsmede een extern planbureau voor, alsmede een bemiddelingsbureau tussen, zelfstandige zorgverleners en zorginstellingen. YininZorg is onderdeel van Yinin B.V.  een besloten vennootschap ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder handelsnummer: 76158675. (hierna: YininZorg).
 2. Zorgvrager: de rechtspersoon of het samenwerkingsverband van rechtspersonen, of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger, of de natuurlijke persoon (particulier) die opdracht geeft om de Serviceaanvrager werkzaamheden voor Zorgvrager te laten verrichten.
 1. Zorgverlener: de Serviceaanvrager die op grond van een Overeenkomst van Opdracht met de Zorgvrager voor eigen rekening en op eigen risico werkzaamheden verricht met betrekking tot het verlenen van zorg aan de Zorgvrager.
 2. Overeenkomst van Opdracht: de Overeenkomst van Opdracht zoals is overeengekomen tussen de Zorgverlener en de Zorgvrager en is gebaseerd op een modelovereenkomst van de Belastingdienst.
 3. Serviceaanvrager: de zelfstandige zorgverlener die opdracht geeft aan YininZorg tot het verlenen van, het tot beschikking stellen van en het uitvoeren van de Services zoals beschreven in de Serviceovereenkomst.
 4. Serviceovereenkomst: de overeenkomst met opdracht zoals is overeengekomen tussen de Serviceaanvrager en YininZorg.
 5. Services: de Services die door YininZorg in opdracht van de Serviceaanvrager worden aangeboden en verricht en staan beschreven  in de Serviceovereenkomst.
 6. Commissie: de vergoeding die YininZorg in rekening brengt voor de te verrichten Services.
 7. Samenwerkingsovereenkomst: de overeenkomst zoals is overeengekomen tussen de Zorgvrager en YininZorg.
 8. Overeenkomst: de Serviceovereenkomst en/of de Samenwerkingsovereenkomst.
 9. Website: de website van YininZorg. https://YininZorg.nl
 10. MijnYininZorg: de online applicatie – te benaderen via de Website- waarin onder meer informatie over Zorgverlener en Zorgvrager, administratie, documentbeheer, planning, vraag & aanbod kan worden ingezien en verwerkt door Gebruikers.
 11. Gebruikers: de geautoriseerde personen die kunnen inloggen op MijnYininZorg en die -al dan niet beperkt door hun bevoegdheden (rol) in de applicatie- de gegevens in MijnYininZorg kunnen invoeren, inzien, beheren en verwijderen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door YininZorg te verrichten werkzaamheden.
 2. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door YininZorg met Zorgverlener gesloten overeenkomsten.
 3. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door YininZorg met Zorgvrager gesloten overeenkomsten.
 4. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met YininZorg overeengekomen.
 5. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten.
 6. YininZorg is bevoegd eenzijdig de Algemene voorwaarden te wijzigen. Vanaf het moment dat de wijzigingen ingaan zijn de gewijzigde voorwaarden van toepassing op de werkzaamheden van nieuwe opdrachten, alsmede op de werkzaamheden van lopende opdrachten, mits de gewijzigde Algemene voorwaarden uitdrukkelijk aan Zorgverlener en Zorgvrager zijn bekendgemaakt of aan Zorgverlener en/of Zorgvrager ter beschikking zijn gesteld.
 7. Toepasselijkheid van voorwaarden van Zorgverlener, Zorgvrager of derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3 Serviceovereenkomst

 1. Tijdens of na kennismaking en inschrijving wordt met wederzijdse instemming de Serviceovereenkomst digitaal of schriftelijk ondertekend.
 2. YininZorg schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever of Zorgvrager en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de Zorgvrager, indien YininZorg om welke reden dan ook niet of niet tijdig een kandidaat of werkzaamheden kan aanbieden.
 3. YininZorg verricht een eerste controle betreffende het nagaan van referenties van de kandidaat, mede omvattend de controle over de behaalde diploma’s. Zorgvrager is verantwoordelijk voor de eindcontrole betreffende het nagaan van referenties van de kandidaat, mede omvattend de controle over de behaalde diploma’s.
 4. De door YininZorg en Zorgverlener ondertekende Serviceovereenkomst schept voor YininZorg geen verplichting tot het verlenen van de in deze Algemene voorwaarden genoemde diensten. YininZorg is slechts gehouden tot uitvoering van de in deze Algemene voorwaarden genoemde services voor zover zij een specifieke opdracht daartoe aanvaardt.
 5. De Serviceaanvrager gaat akkoord met de opdracht aan YininZorg om de Services te verlenen tegen vergoeding zoals is beschreven in de Serviceovereenkomst.
 6. Zorgverlener staat in voor de juistheid van de door hem aan YininZorg ter beschikking gestelde gegevens.
 7. Zorgverlener is jegens YininZorg aansprakelijk voor alle schade die YininZorg lijdt ten gevolge van de verwerking van onjuiste gegevens.
 8. De Serviceovereenkomst komt pas tot stand door digitale of schriftelijke ondertekening van de Serviceovereenkomst.
 9. Ten aanzien van de totstandkoming van een Serviceovereenkomst in de zin van artikel 7:400 BW, kan YininZorg slechts worden vertegenwoordigd door de statutaire directie van YininZorg. De Serviceovereenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de overeenkomst of middels een opdrachtbevestiging. Als YininZorg een bevestiging naar Zorgverlener  stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Serviceovereenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. YininZorg kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Zorgverlener redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 10. Indien Zorgverlener aantekeningen maakt of reacties geeft op de Serviceovereenkomst van YininZorg dan maken zij geen deel uit van de Serviceovereenkomst, tenzij YininZorg deze schriftelijk bevestigt.
 11. Een opdracht door Zorgverlener waaraan geen schriftelijke melding vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door YininZorg.
 12. YininZorg is te allen tijde gerechtigd om van Zorgverlener zekerheid te eisen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen, welke voortvloeien uit de gesloten Servicevereenkomst, alvorens YininZorg haar verplichtingen op grond van de Servicevereenkomst (verder) nakomt.
 13. Zorgverlener en YininZorg beogen uitdrukkelijk niet om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW, en beogen eveneens geen arbeidsrelatie tot stand te laten komen, welke voor de toepassing van de loonheffingen als een (fictieve) dienstbetrekking wordt aangemerkt.

Artikel 4 Wijziging van de Serviceovereenkomst

 1. Indien de Serviceovereenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de offerte worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra opdracht tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 2. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Serviceovereenkomst levert geen wanprestatie van YininZorg op en is voor de Zorgverlener geen grond om de Serviceovereenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Serviceovereenkomst zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Serviceovereenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 5 Services YininZorg

 1. YininZorg verleent haar Services aan Zorgverlener en Zorgvrager.
 2. YininZorg is geen partij bij de tussen de Zorgverlener en Zorgvrager overeengekomen opdracht.
 3. Services vinden voor een groot deel plaats in MijnYininZorg en bestaan uit
 • Inschrijving
 • Documentbeheer
 • Vraag & aanbod samenbrengen
 • Planning
 • Urenverwerking
 • Totstandkoming van een Overeenkomsten van Opdrachten
 • Generatie van facturen
 • YininZorg zal voor Zorgverlener de factuur opstellen ten behoeve van de facturatie van Zorgverlener aan Zorgvrager. Het opstellen van de factuur geschiedt op basis van door YininZorg opgemaakte goedgekeurde urenstaten. Zorgverlener dient zelf zorg te dragen voor invoeren van de gewerkte uren.

YininZorg heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in MijnYininZorg te herstellen.

 1. Uitvoering van de Services
  1. De Zorgverlener en Zorgvrager verstrekken aan YininZorg alle benodigde gegevens die van belang zijn voor de werving van geschikte zorgverleners of werkzaamheden.
  2. YininZorg is niet verantwoordelijk voor de informatie die door de Zorgverlener of Zorgvrager wordt verstrekt. YininZorg gaat ervan uit dat die informatie juist en compleet is. YininZorg gaat er eveneens vanuit dat de informatie en gegevens die zij van de zorgverlener of referenten of over de werkzaamheden heeft verkregen juist en volledig is. Zij staat daar niet voor in.
  3. YininZorg zal zich inspannen de Services naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren. YininZorg draagt er zorg voor dat niet enkel contact gelegd wordt tussen Zorgvrager en de Zorgverlener, maar zal ook een Overeenkomst van Opdracht opstellen.
  4. Bij het selecteren van de Zorgverlener zal YininZorg de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en hierbij, zoveel als dit in de relatie tot Zorgvrager redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Zorgvrager overleggen. YininZorg onderzoekt bij de bemiddeling van de Zorgverlener of dat Zorgverlener beschikt over de vereiste opleiding die van hem verwacht wordt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden.
  5. Zorgverlener en Zorgvrager dienen zichzelf uiteindelijk van de geschiktheid van de werkzaamheden/opdracht te overtuigen, alvorens een Overeenkomst van Opdracht met elkaar aan te gaan.

Artikel 6 Commissie en betaling

 1. De hoogte van de commissie wordt vooraf vastgelegd in de Serviceovereenkomst, de overeenkomst tussen YininZorg en de Zorgverlener.
 2. YininZorg behoudt zich het recht voor de hoogte van de commissie jaarlijks te verhogen.
 3. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 4. YininZorg heeft het recht om de overeengekomen tarieven eenzijdig te wijzigen. De wijziging van tarieven wordt schriftelijk medegedeeld en treden, behoudens schriftelijk bezwaar van Zorgvrager binnen 7 (zegge: zeven) dagen na verzending van de mededeling, 7 (zegge: zeven) dagen na de mededeling in werking.
 5. Zorgverlener en Zorgvrager is te allen tijde gebonden aan een tariefwijziging ten gevolgen van veranderende wet- en/of regelgeving.
 6. Betaling geschiedt via facturatie. De factuur dient binnen 30 (zegge: dertig) dagen na ontvangst in zijn geheel te zijn voldaan. Betaling in termijnen is niet mogelijk.
 7. De Zorgverlener en de Zorgvrager heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan YininZorg mede te delen.
 8. Indien de Zorgverlener in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Zorgverlener van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Zorgverlener is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Zorgverlener in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 9. Indien YininZorg besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Zorgverlener, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.9 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 7 Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt betaling zonder enige korting, verrekening of aftrek welke niet door YininZorg is toegestaan, door overschrijving op de op de factuur vermelde bankrekening.
 2. Betaling via automatische incasso wordt gelijk gesteld aan overschrijving op de bankrekening zoals vermeld op de factuur.
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, welke termijn als fatale termijn geldt. Betaling dient te geschieden in Euro’s (€). Datum van betaling is de dag waarop de bank het tegoed van YininZorg crediteert.
 4. Bij niet betaling binnen de in lid 3 bedoelde termijn, is een rente van 5% per jaar over het openstaande bedrag, vanaf datum verzuim, zonder nadere ingebrekestelling, aan YininZorg verschuldigd.
 5. Bij niet betaling binnen de termijn als genoemd in lid 3 is YininZorg zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte – door wie ook verleent – bij de Zorgvrager of Zorgverlener in rekening te brengen. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente met een minimum van € 500,00 per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door YininZorg is ingeroepen respectievelijk de vordering door YininZorg ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de Zorgverlener of Zorgvrager verschuldigd zijn.
 6. In geval van liquidatie, insolventie, schuldsanering, faillissement of surseance van betaling van de Zorgverlener of Zorgvrager zullen de verplichtingen van de Zorgverlener of Zorgvrager geheel en onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 8 Samenwerkingsovereenkomst

 1. De Samenwerkingsovereenkomst, de samenwerking met een Zorgvrager of het melden van een zorgvraag door Zorgvrager schept voor YininZorg geen verplichting tot het verlenen van de in deze Algemene voorwaarden genoemde services. YininZorg is slechts gehouden tot uitvoering van de in deze Algemene voorwaarden genoemde services voor zover zij een specifieke opdracht daartoe aanvaardt.
 2. De Samenwerkingsovereenkomst komt pas tot stand door digitale of schriftelijke ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst.
 3. Zorgvrager staat in voor de juistheid van de door hem aan YininZorg ter beschikking gestelde gegevens.
 1. Zorgvrager is jegens YininZorg aansprakelijk voor alle schade die YininZorg lijdt ten gevolge van de verwerking van onjuiste gegevens.
 2. Een zorgvraag (dienst) aangaande de door de Zorgverlener voor Zorgvrager te verrichten werkzaamheden omvat telkens ten minste 3 aaneengesloten uren.
 3. YininZorg is niet verantwoordelijk voor de informatie die door de Zorgverlener of Zorgvrager wordt verstrekt. YininZorg gaat ervan uit dat die informatie juist en compleet is. YininZorg gaat er eveneens vanuit dat de informatie en gegevens die zij van de zorgverlener of referenten of over de werkzaamheden heeft verkregen juist en volledig is. Zij staat daar niet voor in.
 4. Als YininZorg een bevestiging naar Zorgvrager stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Samenwerkingsovereenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. YininZorg kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Zorgvrager redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien Zorgvrager aantekeningen maakt of reacties geeft op de Samenwerkingsovereenkomst van YininZorg dan maken zij geen deel uit van de Samenwerkingsovereenkomst, tenzij YininZorg deze schriftelijk bevestigt.
 6. De Samenwerkingsovereenkomst staat volledig los van enig ander overeenkomst die gesloten wordt tussen Zorgverlener en/of Zorgvrager en/of andere partijen, ondanks dat YininZorg beide partijen in contact heeft gebracht. YininZorg is derhalve geen partij bij een dergelijke overeenkomst.

Artikel 9 Wijziging van de Samenwerkingsovereenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen YininZorg en Zorgvrager tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 1. Indien de Samenwerkingsovereenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de offerte worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra services tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 2. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Samenwerkingsovereenkomst levert geen wanprestatie van YininZorg op en is voor de Zorgvrager geen grond om de Samenwerkingsovereenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Samenwerkingsovereenkomst zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Samenwerkingsovereenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 10 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. YininZorg is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Zorgverlener of de Zorgvrager de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat YininZorg goede grond heeft te vrezen dat de Zorgvrager of Zorgverlener in die verplichtingen zal tekortschieten.
 1. Voorts is YininZorg bevoegd de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 2. Indien de Zorgverlener of Zorgvrager zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is YininZorg gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang schriftelijk te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Zorgverlener danwel Zorgvrager, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 11 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van YininZorg, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 1. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van YininZorg zelf of een derde, epidemieën, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van YininZorg, inbraak, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, maatregelen van overheidswege , oorlog of anderszins onrusten.
 1. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 2. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal YininZorg overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die YininZorg heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

 1. YininZorg behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Zorgverlener / Zorgvrager garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan YininZorg van gegevens. Zorgverlener en Zorgvrager zal YininZorg vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.
 3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door YininZorg tot stand gebrachte overeenkomsten, brochures, geschriften, (elektronische) bestanden of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet met inschakeling van derden,  blijven eigendom van YininZorg, ongeacht of deze aan Zorgverlener, Zorgvrager of derden ter hand zijn gesteld. Het is Zorgverlener en Zorgvrager zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YininZorg niet toegestaan deze te verveelvoudigen, openbaren en/of exploiteren

 Artikel 13 Geheimhouding en persoonsgegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. YininZorg kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.
 2. Partijen zullen verkregen persoonsgegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst en ter voldoening aan de wettelijke verplichtingen. Partijen zullen handelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. YininZorg behoudt zich het recht voor alle geleden schade (inclusief kosten, met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) bij Zorgverlener en/of Zorgvrager in zijn geheel te verhalen indien YininZorg schade leidt. Waaronder, docht niet beperkt tot, schade geleden ten gevolge van het feit dat:

– Zorgverlener en/of Zorgvrager één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst of uit deze Algemene voorwaarden niet nakomt jegens YininZorg;

– YininZorg door verwijtbaar handelend gedrag van de Zorgverlener en/of Zorgvrager genoodzaakt is de serviceverlening en/of samenwerking te beëindigen.

 1. De Zorgverlener en Zorgvrager zijn ieder verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. YininZorg is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Zorgverlener Zorgvrager onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. YininZorg is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar bemiddelde Zorgverleners. Door gebruik te maken van de Samenwerking met YininZorg, verleent de Zorgvrager de bevoegdheid aan YininZorg om, als een door YininZorg bemiddelde Zorgverlener zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Zorgvrager te aanvaarden.
 3. YininZorg is nooit aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit een van de overeenkomsten, waaronder de Overeenkomst van Opdracht, welke YininZorg heeft bemiddeld namens Zorgvrager of Zorgverlener.
 4. YininZorg is niet aansprakelijk voor:

– schade ten gevolge van het feit dat de opdrachtgever in strijd met enig voor hem geldend relatie- of concurrentiebeding werkzaamheden uitvoert bij de Zorgvrager;

– schade ten gevolge van het feit dat de Zorgvrager in strijd met enig voor hem geldend relatie- of concurrentiebeding opdracht geeft aan de Zorgvrager;

 1. YininZorg is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 2. YininZorg is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website en/of MijnYininZorg.
 3. YininZorg is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel Overmacht van deze Algemene voorwaarden.
 4. De Zorgvrager vrijwaart YininZorg voor aanspraken van bemiddelde Zorgverleners, van welke aard ook, die verband houden met de Services.
 5. Indien YininZorg aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Zorgvrager is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van YininZorg met betrekking tot haar Samenwerking.
 6. De aansprakelijkheid van YininZorg is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien YininZorg niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Zorgverlener of Zorgvrager betaalde bedrag.
 7. YininZorg geeft geen garanties omtrent de geleverde Services en Samenwerking.
 8. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van YininZorg.
 9. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 15 Overeenkomst van Opdracht

 1. De Overeenkomst van Opdracht heeft betrekking op de overeenkomst tussen de Zorgverlener die werkzaamheden verricht als ZZP’er in opdracht van de Zorgvrager.
 1. YininZorg is geen partij bij de tussen de Zorgvrager en Zorgverlener overeengekomen overeenkomsten en opdrachten.
 2. Zorgverlener en Zorgvrager dienen zichzelf van de geschiktheid van de werkzaamheden en zorgverlener te overtuigen, alvorens een overeenkomst van opdracht met elkaar aan te gaan.

Artikel 16 Klachtenregeling

 1. Indien Zorgverlener of Zorgvrager een klacht heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, dan wel de toepassing van deze Algemene voorwaarden, dient Zorgverlener of Zorgvrager dit schriftelijk te zenden aan info@yininzorg.nlof telefonisch te melden via +31 (0) 165 -234236.
 2. Indien de klacht over de verrichtte werkzaamheden door YininZorg gegrond is, zal YininZorg binnen een redelijke termijn voor een passende oplossing zorgen, tenzij dit gezien de omstandigheden in redelijkheid niet van YininZorg verwacht kan worden.
 3. Indien Zorgverlener YininZorg in rechte betrekt en wordt veroordeeld tot vergoeding van de door YininZorg gemaakte proceskosten, dan zal Zorgverlener alle daadwerkelijk door YininZorg gemaakte kosten verband houdende met de betreffende procedure dienen te vergoeden.
 4. Indien Zorgvrager YininZorg in rechte betrekt en wordt veroordeeld tot vergoeding van de door YininZorg gemaakte proceskosten, dan zal Zorgvrager alle daadwerkelijk door YininZorg gemaakte kosten verband houdende met de betreffende procedure dienen te vergoeden.

Artikel 17 Identiteit van YininZorg

 1. YininZorg is bij de KvK geregistreerd onder nummer 76158675 en draagt btw-identificatienummer NL860528492B01. YininZorg is gevestigd aan Nieuwe Markt 65F 4701 AD,
  Roosendaal, Nederland.
 2. YininZorg is per e-mail te bereiken via info@yininzorg.nl of middels de Website (https://yininzorg.nl) en telefonisch op +31 (0) 165 -234236.

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen YininZorg en Zorgverlener en tussen YininZorg en Zorgvrager is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen YininZorg en Zorgverlener en tussen YininZorg en Zorgvrager mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement op basis van de woonplaats van de Zorgverlener of Zorgvrager.
 • Voor zover uit de aard of strekking van de desbetreffende bepalingen niet anders voortvloeit, worden in deze algemene voorwaarden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:
 • YininZorg: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Roosendaal, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 76158675.
 • Opdrachtgever: de zorginstelling die aan de hand van zijn bevoegde vertegenwoordiger een overeenkomst met YininZorg heeft gesloten of beoogt te sluiten, zoals een ziekenhuis, thuiszorgorganisatie, verpleegtehuis, verzorgingstehuis en zorgbemiddelingsbureau, althans een partij handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf die met één of meer opdrachtnemers een overeenkomst beoogt te sluiten ter zake het door opdrachtnemers verrichten van werkzaamheden binnen de zorgverlening.
 • Opdrachtnemer: de natuurlijke of rechtspersoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die met YininZorg een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten ten einde middels de applicatie zijn diensten als ZZP-zorgverlener aan opdrachtgevers aan te bieden.
 • Gebruiker: zowel de opdrachtnemer en opdrachtgever als gebruiker van de applicatie.
 • Overeenkomst: iedere tussen YininZorg en de gebruiker tot stand gekomen overeenkomst, waarmee YininZorg zich voor bepaalde of onbepaalde tijd heeft verbonden tot het ten behoeve van gebruikers beschikbaar stellen van de applicatie.
 • Applicatie: www.mijn.yininzorg.nl alsmede het voor de gebruiker middels zijn emailadres en wachtwoord exclusief toegankelijk gedeelte van die website door middel waarvan de diensten van YininZorg de gebruiker beschikbaar staan.
 • Content: de gegevens, bestanden en overige materialen, zoals het dienstenaanbod van opdrachtgevers, de profielen, waaronder persoonsgegevens, certificaten van opdrachtnemers, etc.
 • Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail

 

YininZorg: wij doen meer!

Wij zorgen voor zorgverleners, wij ontzorgen opdrachtgevers.

Wij denken mee, adviseren, volgen de laatste wetgevingen en hechten een grote waarde aan kwaliteit en persoonlijkheid, zowel intern als extern.

Wij zijn zakelijk wanneer we zakelijk moeten zijn, maar werken altijd met ons hart.

Wij zijn gedreven, ambitieus en gemotiveerd. En wat wij zijn willen wij ook bieden en leveren.

7e27bcd7-345d-4deb-ad27-a656aa68d724